15 خرداد؛ سند آزادگي و شجاعت ملت مسلمان ايران

15 خرداد؛ سند آزادگي و شجاعت ملت مسلمان ايران

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي گيلان با بيان اينكه 15 خرداد نقطه عطف تاريخ معاصر ايران است، گفت: يوم الله 15 خرداد سند آزادگي و شجاهت ملت مسلمان ايران در تاريخ پرافتخار اين سرزمين است

15 خرداد؛ سند آزادگي و شجاعت ملت مسلمان ايران

حجت الاسلام والمسلمين مجتبي اشجري، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان گيلان، يوم الله 15 خرداد را سند آزادگي و شجاهت ملت مسلمان ايران در تاريخ پرافتخار اين سرزمين دانست و اظهار كرد: در 15 خردادماه سال 1341 خفت و خواري شاه دست نشانده و خودفروخته پهلوي ثبت شد.

وي اقدام ددمنشانه و بي خردانه رژيم سرسپرده و مزدور ستمشاهي در به شهادت رساندن هزاران نفر از مردم معترض به دستگيري امام خميني(ره) در شهرهاي قم و تهران را فاجعه اي شرم آور دانست كه موجب عصبانيت و خشم مردم سراسر كشور و گسترش اعتراضات شد.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي گيلان يوم الله 15 خرداد را سرآغاز فصل جديدي از رويارويي مستضعفان با مستكبران به رهبري يك مرجع عاليقدر جهان تشيع دانست و تصريح كرد: امام خميني(ره) سكوت در برابر تخطي رژيم خائن شاه از حدود الهي و عدم اجراي احكام اسلامي را جايز نديد و با ايراد سخنراني هاي انقلابي و افشاگرانه شاه خودفروخته و غري فريفته را رسوا ساخت.

حجت الاسلام اشجري برگزاري رفراندوم فرمايشي انقلاب سفيد و اتخاذ سياست هاي ضد اسلامي و ضد مردمي را از ديگر اقدامات استبدادي شاه دانست و يادآور شد: امام خميني(ره) به عنوان يك مرجع ديني پيگيري برنامه هاي استعماري آمريكا و حمايت از رژيم جعلي اسرائيل توسط شاه را غير قابل گذشت مي دانست لذا رژيم طاغوتي پهلوي با دستگيري امام خميني(ره) تصميم به حذف ايشان گرفت.

وي با بيان اينكه اقدامات شيطاني رژيم ستمشاهي همچون دستگيري امام امت و به شهادت رساندن خيل معترضان قادر به خاموش كردن آتشفشان ايجاد شده در قلوب مردم عاشق و دلداده به مرجع ديني شان نبود، عنوان كرد: اتفاقات خونين 15 خرداد 42 ماهيت جنايتكاري و مردم كشي رژيم ستمشاهي پهلوي را بيش از پيش بر همگان آشكار كرد.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي گيلان 15 خرداد را نقطه عطف تاريخ معاصر ايران و طوفان توفنده و عظيم انقلاب اسلامي دانست و خاطرنشان كرد: قيام خونين يوم الله 15 خرداد با رهبري پيامبرگونه معمار كبير انقلاب اسلامي، ايفاي نقش مثمرثمر روحانيت و مجاهدت و ايثارگري مردم مبارز ايران اسلامي به روند سقوط نظام 2500 ساله شاهنشاهي و افول سلطه آمريكا و استكبار جهاني در ايران تسريع بخشيد.

15 خرداد سرمنشاء بسياري از تحولات ايران است

حجت الاسلام اشجري با بيان اينكه ادامه جنايات و توطئه هاي بي شمار رژيم پليد و سفاك پهلوي نتوانست مانع پيروزي انقلاب اسلامي شود، گفت: انقلاب اسلامي ايران در بهمن 57 تار و پود آهنين رژيمي نامشروع كه اقتدار خود را از وابستگي به ابرقدرت ها و نيروي نظامي آنان وام گرفته بود، همچون تار سست عنكبوت از هم گسست.

وي با اشاره به گذشت چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي، بيان كرد: انقلاب اسلامي ايران موجب وزش نسيم بيداري در ممالك اسلامي، اقتدار و عزت مسلمانان جهان و نجات محرومان و مستضعفان از شر سلطه شيطاني مستكبران در سراسر گيتي شد.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي گيلان يوم الله 15 خرداد را مطلع نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني(ره) براي سرنگوني رژيم فاسد و فاسق ستمشاهي پهلوي دانست و گفت: 15 خرداد 42 سرمنشاء بسياري از تحولات ايران است.

حجت الاسلام اشجري با بيان اينكه روح استقلال طلبي، آزادي خواهي و اسلام گرايي ملتي مومن، مبارز و مجاهد در 15 خرداد تجلي يافت، متذكر شد: اين ملت همواره با پيروي از امام امت، سعادت را در تعاليم دين مبين اسلام جسته و هرگز از مبارزه با استكبار جهاني نايستاده و براي تداوم و تعالي انقلاب اسلامي مجاهدانه كوشيده است.

وي پيوند امام و امت را عامل انسجام مردم مسلمان ايران در مبارزات ضد استبدادي و ضد استكباري دانست و تاكيد كرد: با سقوط پايه هاي حكومت 2500 ساله شاهنشاهي، ابهت استكبار جهاني خدشه دار شد.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي گيلان با تاكيد بر لزوم حفظ گفتمان اصيل امام خميني(ره) مبني بر استكبارستيزي، ولايت فقيه و وحدت كلمه، اظهار كرد: بدون شك تعالي انقلاب اسلامي تنها با پايبندي بر خط، انديشه و نهضت عظيم حضرت روح الله و پيروي از مقام عظمي ولايت در راستاي تحقق وصيتنامه الهي و سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي و بيانيه گام دوم رهبر معظم انقلاب به عنوان سند راهبردي و آرماني انقلاب محقق خواهد شد.


خروج